ZernoDerevo's Birthday 2016

zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva masha logofet

ZernoDerevo's Birthday 2015

zernoderevo photo art yana listieva masha logofet
zernoderevo photo art yana listieva masha logofet
zernoderevo photo art yana listieva masha logofet
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet

Halloween 2015

zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva

Yana. 2015

zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva

Shitdemons 2014

zernoderevo photo art yana listieva masha logofet
zernoderevo photo art yana listieva masha logofet
zernoderevo photo art yana listieva masha logofet
zernoderevo photo art yana listieva masha logofet
zernoderevo photo art yana listieva masha logofet

Pocket horror story 2013

zernoderevo photo art masha logofet svetlana kashirova
zernoderevo photo art masha logofet svetlana kashirova
zernoderevo photo art masha logofet svetlana kashirova
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet svetlana kashirova
zernoderevo photo art svetlana kashirova

Yana. Cogwheels. Lilacs. 2012

zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva

Masha. Plastic bags. 2012

zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet

Pentax LX. 2011

Shitdemons 2010

zernoderevo photo yana listieva alina trubitsina masha logofet
zernoderevo photo yana listieva alina trubitsina masha logofet

ZernoDerevo's Birthday 2010

zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art performance
zernoderevo exhibition art performance
zernoderevo exhibition art performance
zernoderevo exhibition art performance
zernoderevo exhibition art performance
zernoderevo exhibition art performance
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art
zernoderevo exhibition art

Fishes. Scudder. 2009

zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva

The black one. 2009

zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet

 Retro II. 2008

zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet

Columbine. O. Ksendzovskaya. 2008

zernoderevo photo art olga ksendzovskaya
zernoderevo photo art olga ksendzovskaya
zernoderevo photo art olga ksendzovskaya
zernoderevo photo art olga ksendzovskaya

Kashirova and the Fish. 2008

zernoderevo photo art svetlana kashirova
zernoderevo photo art svetlana kashirova

Eggplant. 2008

zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art mikhail zabelin
zernoderevo photo art mikhail zabelin
zernoderevo photo art mikhail zabelin
zernoderevo photo art mikhail zabelin
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art yana listieva
zernoderevo photo art mikhail zabelin

Retro I. 2007

zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet

Clowns. 2007

zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art alina trubicina
zernoderevo photo art masha logofet alina trubicina
zernoderevo photo art masha logofet alina trubicina
zernoderevo photo art alina trubicina
zernoderevo photo art masha logofet
zernoderevo photo art masha logofet alina trubicina
zernoderevo photo art masha logofet alina trubicina